ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳು.

1. “ಸ್ವಾವಲಂಬಿ”ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ
ಉದ್ದೇಶ :
ವಿವರಗಳು :
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ :
ವಿವರ ಅನುದಾನ
ಸ್ವ.ಉ.ಯೋ-1 (ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 0 ಯಿಂದ – ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶೇ. 70% ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ. 3.50 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ)
ಸ್ವ.ಉ.ಯೋ-2 (ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು– ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ.)
2. “ಸಂಚಾರಿ” ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ.
ಉದ್ದೇಶ :
ವಿವರಗಳು :
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ :
ವಿವರ ಅನುದಾನ
ಸ್ವ.ಉ.ಯೋ-1 (ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 0 ಯಿಂದ – ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶೇ. 70% ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ. 3.50 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ)
ಸ್ವ.ಉ.ಯೋ-2 (ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು– ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ.)
3. ದುಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಉದ್ದೇಶ :
ವಿವರಗಳು :
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ :
ವಿವರ ಅನುದಾನ
ಸ್ವ.ಉ.ಯೋ-1 (ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 0 ಯಿಂದ – ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶೇ. 70% ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ. 3.50 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ)
ಸ್ವ.ಉ.ಯೋ-2 (ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು– ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ.)
4. “ಪಾದುಕೆ ಕುಟೀರ” ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ
ಉದ್ದೇಶ :
ವಿವರಗಳು :
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ :
ವಿವರ ಅನುದಾನ
ಕುಟೀರದ ಅನುದಾನ 72,800.00
ಉಪಕರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 3,600.00
ಜಿಎಸ್‍ಟಿ 13,104.00
ಒಟ್ಟುರೂ 89,504.00

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು :
ನಿಯಮಗಳು :
ಅನುಷ್ಟಾನ ವಿಧಾನ :
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

ಸೂಚನೆ : ಯೋಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು.