ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ.
ಉದ್ದೇಶ :
ವಿವರ :
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ :
ಅ) ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸತಿ :
ವಿವರ ಅನುದಾನ
ಸಹಾಯಧನ ರೂ. 2.20 ಲಕ್ಷಗಳು
ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ರೂ. 0.30 ಲಕ್ಷಗಳು
ಒಟ್ಟು ರೂ. 2.50 ಲಕ್ಷಗಳು
ಪ್ರಗತಿ ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
(ಕಾಯಕ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ).
ಉದ್ದೇಶ :
ವಿವರ:
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:
ಅನುಷ್ಟಾನ ವಿಧಾನ:
1) ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾ: ಅಂ.ಅ.ನಿ.ನಿ. – ಸದಸ್ಯರು
2) ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು – ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ನಿಗಮದಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು
ಅನುಷ್ಟಾನ ವಿಧಾನ :